Do czego używany jest olej opałowy?Olej napędowy grzewczy Ekoterm jest nowoczesnym paliwem grzewczym, znajdującym zastosowanie w kotłach ogrzewających domy mieszkalne, kotłach parowych, piecach przemysłowych oraz technologicznych. Oferowany przez nas produkt jest idealnym źródłem ciepła dla obiektów nieposiadających dostępu do sieci przesyłowej gazu ziemnego. Ponadto olej Ekoterm łączy najwyższą jakość i bezpieczeństwo eksploatacji. W trosce o komfort użytkowania olej napędowy grzewczy Ekoterm zawiera odpowiednio dobrane komponenty oraz dodatki uszlachetniające poprawiające ekonomikę zużycia paliwa grzewczego, a także przedłużające żywotność systemów grzewczych.

Ekoterm spełnia wymagania Polskiej Normy PN-C-96024 „Przetwory naftowe. Oleje opałowe” w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów, oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z dnia 14 grudnia 2016 r. poz. 2008).Ekoterm spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U. 2010 r., Nr 157, poz. 1054).

Jak postępować w przypadku zapalenia się oleju?

Środki gaśnicze:

Odpowiednie środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszek gaśniczy, piana, rozproszone prądy wody lub mgła wodna

Niewłaściwe środki gaśnicze:  Zwarte prądy wody. Istnieje niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się palącej cieczy na powierzchni wody. W przypadku zbiorników możliwy wyrzut palącego się produktu z dużą siłą.

Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną: Łatwopalna ciecz i pary. Pary są cięższe od powietrza; tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Zamknięte opakowania narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą wybuchać w wyniku wzrostu ciśnienia


Wróć do bloga