GAZ PROPAN-BUTAN | GAZY TECHNICZNE | OLEJ NAPĘDOWY | OLEJ OPAŁOWY | OCHRONA SRODOWISKA

 

Oznaczenie prowadz±cego zakład:

GAZELA Andrzej Cichy ul. Marszowicka 12 , 55-330 Wilkszyn
NIP: 913-100-32-51 REGON: 932662946

Zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz dokonał zgłoszenia i przekazał program zapobiegania awariom wła¶ściwym służbom (potwierdzenie złożenia, ostatnia aktualizacja 30.12.2016) ponadto zakład ma opracowany i wdrożony system zarz±dzania bezpieczeństwem gwarantuj±cy odpowiedni do zagrożeń poziom ochrony ludzi i ¶środowiska.

OPIS DZIAŁALNO¦ŚCI ZAKŁADU

Przedsiębiorstwo GAZELA Andrzej Cichy zajmuje się sprzedaż± hurtow± i detaliczn±: gazu propan-butan , paliw płynnych – oleju napędowego, oleju opałowego, benzyny, gazów technicznych m.in. tlenu, acetylenu oraz innych gazów obojętnych:– argon, azot, dwutlenek węgla, hel, mieszanki argonowe. Ponadto na terenie przedsiębiorstwa funkcjonuje rozlewnia gazu płynnego propan-butan oraz stacja paliw. Dodatkowo w ramach usługowego prowadzenia składu podatkowego na terenie firmy magazynowane s± niewielkich iloś¶ciach oleje smarowe.

Krótki opis funkcjonowania

Rozlewnia gazu propan-butan.
Firma zakupuje gaz propan-butan i przywozi go do rozlewni z wykorzystaniem własnej autocysterny LPG. Gaz ten jest przetankowywany do zbiorników magazynowych (4x54m3), a następnie rozlewany bo butli gazowych o pojemno¶ściach 11 kg oraz 33 kg. Gaz w butlach jest za pomoc± własnych rozwożony i sprzedawany wraz z innym asortymentem ( np. gazy techniczne ) do klientów b±dĽź przesuwany na własn± stację paliw.

Stacja Paliw
Na terenie firmy mie¶ści się całodobowa stacja paliw oferuj±ca wszystkie rodzaje paliw: olej napędowy, benzyny Pb95 i Pb98, autogaz LPG. Pojemnoś¶ć podziemnego zbiornika do paliw wynosi 60m3 i podzielona jest w konfiguracji 20/15 - –ON, 10/15 - Pb. Zbiornik został wyprodukowany przez firmę CHG: dwupłaszczowy z detektorem wycieku między płaszczowego, posiada zabezpieczenie przed przepełnieniem OPW 61SO4”. Pojemo¶ść naziemnych zbiorników autogazu LPG 2x4,85m3. Zbiorniki posiadaj± zawory bezpieczeństwa typu EU 24 z zaworem odcinaj±cym ST 24

Hurtowa sprzedaż paliw.
Odbywa się z wykorzystaniem 2 autocystern do przewozu paliw o pojemnoś¶ciach 12,7m3 oraz 12,5m3 Cysterny przeznaczone s± do przewozu wszystkich rodzajów paliw: olej napędowy, olej opałowy , benzyna


Sprzedaż gazów technicznych

Firma prowadzi sprzedaż następuj±cych gazów technicznych: tlen, acetylen, argon, azot, dwutlenek węgla, hel oraz mieszanki argonu z dwutlenkiem węgla. Sprzedaż odbywa się w butlach na wymianę. Na terenie firmy składowane s± puste i pełne butle w w/w gazami, które s± wywożone do klientów b±dźĽ do ponownego napełnienia.

Usługi składu podatkowego
Firma posiada pozwolenie na prowadzenie składu podatkowego o numerze PL 45100023344. Zakres tego pozwolenia obejmuje m.in. obrót olejami smarowymi. Oleje te s± przywożone w beczkach zazwyczaj z terenu UE oraz przyjmowane na teren składu podatkowego (zakładu) w celu przeprowadzenia procedury akcyzowej. W ramach potrzeb oleje te s± wydawane obcym przewoźnikom w celu dostarczenie ich do podmiotów zużywaj±cych. Maksymalna ilo¶ć znajduj±cych się olejów na terenie składu podatkowego wynosi 16 ton. Pozwolenie na prowadzenie składu obejmuje jeszcze inne produkty akcyzowe dowożone w autocysternach, jednakże nie s± one magazynowane na terenie zakładu. Procedura akcyzowa polega na chwilowym (maksymalnie 15 minut) oczekiwaniu cysterny w celu zamiany dokumentacji. Cało¶ść ogranicza się do chwilowego użycia parkingu zakładu.

CHARAKTERYSTYKA SKŁADOWANYCH SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH:

GAZ PROPAN BUTAN - – karta charakterystyki do pobrania
GAZ PROPAN –- karta charakterystyki do pobrania
OLEJ NAPĘDOWY - karta charakterystyki do pobrania
OLEJ OPAŁOWY– - karta charakterystyki do pobrania
BENZYNA– - karta charakterystyki do pobrania
TLEN - – karta charakterystyki do pobrania
ACETYLEN -– karta charakterystyki do pobrania
OLEJE SMAROWE –- karta charakterystyki do pobrania

CHARAKTERYSTYKA SKŁADOWANCYH SUBSTANCJI OBOJĘTNYCH :

ARGON – - karta charakterystyki do pobrania
AZOT – - karta charakterystyki do pobrania
DWUTLENEK WĘGLA – - karta charakterystyki do pobrania
HEL -– karta charakterystyki do pobrania

INFORMACJA DOTYCZˇCA SPOSOBÓW OSTRZEGANIA I POSTĘPOWANIA SPOŁECZEŃSTWA W PRZYPADKU WYSTˇPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ, UZGODNIONY ZE STRAŻˇ POŻARNˇ

W przypadku wyst±pienia awarii przemysłowej uzgodnionym ze straż± pożarn± sygnałem ostrzegawczym dla okolicznych mieszkańców ( w obrębie 1km ) jest ci±gły sygnał akustyczny syreny alarmowej emitowany przez 3minuty. Informacja o takim sposobie ostrzegania jest przedstawiona do ogólnego wgl±du na tablicy informacyjnej przy wej¶ściu na stację paliw oraz na bramach wjazdowo/wyjazdowych do składu podatkowego.

NAJWYŻSZA JAKO¦C GAZÓW I PALIW, STABILNE KONKURENCYJNE CENY
DZIERŻAWA BUTLI I KONTENERÓW, TRANSPORT DO KLIENTA