Zakład zwiększonego ryzyka1.1 Oznaczenie prowadzącego zakład
 

Prowadzący zakład:

Andrzej Cichy – Właściciel

Adres:

„Gazela” Andrzej Cichy

Wilkszyn, ul. Marszowicka 12

55-330 Miękinia

Telefon:

(71) 397 17 17, +48 600 821 822

Fax:

(71) 397 17 18

Email:

cichy@gazela.wroclaw.pl


1.2 Oznaczenie kierującego zakładem
 

Prowadzący zakład:

Andrzej Cichy – Właściciel

Adres:

„Gazela” Andrzej Cichy

Wilkszyn, ul. Marszowicka 12

55-330 Miękinia

Telefon:

(71) 397 17 17, +48 600 821 822

Fax:

(71) 397 17 18

Email:

cichy@gazela.wroclaw.pl


Adres Zakładu
 

Nazwa zakładu:

"GAZELA" Andrzej Cichy

Adres:

Wilkszyn, ul. Marszowicka 10A

55-330 Miękinia

powiat średzki, województwo dolnośląskie

Telefon:

(71) 397 17 17

Fax:

(71) 397 17 18

Email:

gazela@gazela.wroclaw.pl

 
 1. Potwierdzenie, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że prowadzący dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1, właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom

Firma „Gazela” Andrzej Cichy w Wilkszynie przy ul. Marszowickiej 12 w dniu 22.03.2018 złożyła Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej oraz Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska "Zgłoszenie Zakładu o Zwiększonym Ryzyku Wystąpienia Poważniej Awarii Przemysłowej" oraz wraz ze zgłoszeniem prowadzący zakład przekazał również "Program Zapobiegania Awariom".

 1. Opis działalności zakładu

Firma „Gazela” Andrzej Cichy jest firmą zajmującą się :

 • rozlewem ciekłego gazu propan-butan, propan do zbiorników przenośnych (butli)

 • handlem gazami technicznymi,

 • sprzedażą paliw płynnych do pojazdów samochodowych na własnej stacji paliw,

 • sprzedażą gazu propan-butan na własnej stacji LPG,

 • sprzedażą artykułów gazowych na potrzeby klientów korzystających z usług stacji LPG i paliw,

 • świadczeniem usług myjni samochodowej.

 1. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują

O zaliczeniu firmy „Gazela” Andrzej Cichy w Wilkszynie przy ul. Marszowickiej 12 do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku decyduje ilość i rodzaj mogących znajdować się na jej terenie materiałów niebezpiecznych. Poniżej przedstawiono charakterystykę tych substancji oraz podano ich nazwy i zagrożenia, jakie powodują.

Nazwa substancji

Powodowane zagrożenia

Propan-butan

Skrajnie łatwopalny gaz. Gaz nie jest drażniący na oczy i skórę jednak ciecz może spowodować odmrożenia. Nie powoduje uczulenia skóry. Niskie stężenie gazu powoduje kaszel, bóle, zwroty głowy, nudności, czasami pobudzenie psychoruchowe, senność, utratę przytomności.

Acetylen

Skrajnie łatwopalny gaz. W wysokich stężeniach może spowodować uduszenie. Objawy obejmują utratę zdolności ruchowych / przytomności. Ofiara może nie być świadoma, że się dusi. W niskich stężeniach może powodować efekty narkotyczne. Objawy mogą obejmować zawroty głowy, bóle głowy, nudności oraz utratę koordynacji.

Tlen

Nie znane są żadne szkodliwe efekty tego produktu. Narażenie na działanie ognia może spowodować rozerwanie/wybuch pojemnika. Podtrzymuje palenie.

Olej napędowy

Ciecz palna. W postaci par lub aerozolu wywołuje łzawienie oczu, zaczerwienienie spojówek, kaszel. W dużych stężeniach może spowodować ból i zawroty głowy, pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia równowagi, mdłości, wymioty, senność, zaburzenia świadomości, drgawki. W razie pracy w zbiornikach z oparami produktu występujące tam wysokie stężenia powodują szybką utratę przytomności i zejście śmiertelne. W zatruciu doustnym mogą wystąpić pieczenie w gardle i przełyku, bóle brzucha, wymioty.

Benzyna

Skrajnie łatwopalna ciecz i pary. Benzyny silnikowe są zaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia. Działają narkotycznie na ośrodkowy układ nerwowy, szkodliwie, drażniąco oraz rakotwórczo, mutagennie i szkodliwie na rozrodczość. Główną drogą narażenia na benzyny silnikowe w warunkach zawodowych są drogi oddechowe, chociaż narażenie drogą pokarmową i przez skórę ma także duże znaczenie.

Olej opałowy

Ciecz palna. W postaci par lub aerozolu wywołuje łzawienie oczu, zaczerwienienie spojówek, kaszel. W dużych stężeniach może spowodować ból i zawroty głowy, pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia równowagi, mdłości, wymioty, senność, zaburzenia świadomości, drgawki. W razie pracy w zbiornikach z oparami produktu występujące tam wysokie stężenia powodują szybką utratę przytomności i zejście śmiertelne. W zatruciu doustnym mogą wystąpić pieczenie w gardle i przełyku, bóle brzucha, wymioty.

 

 


 

Poza wyżej wymienionymi substancjami na terenie firmy „Gazela” Andrzej Cichy w Wilkszynie przy ul. Marszowickiej 12 mogą się również znajdować inne niebezpieczne materiały chemiczne, które jednak nie decydują o zaliczeniu zakładu do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku.


 

 1. Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnione z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej


 

 1. Sygnały alarmowe (alarmy) oraz komunikaty ostrzegawcze wydawane przez właściwy terytorialnie organ administracji publicznej


 

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

Lp.

Rodzaj alarmu

Sposób ogłoszenia alarmów

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

wizualny sygnał

alarmowy

1

Ogłoszenie alarmu

Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

dla

Znak żółty

w kształcie trójkąta lub
w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej

2

Odwołanie alarmu

Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

dla

-

*Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń
i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE*

Lp.

Rodzaj komunikatu

Sposób ogłoszenia komunikatu

Sposób odwołania komunikatu

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

1

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

-

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie

około godz. min

może nastąpić skażenie

(podać rodzaj skażenia)

w kierunku

(podać kierunek)

-

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu


 

(podać rodzaj skażenia)

dla

2

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

-

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

-

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj zakażenia) dla

3

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

-

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ……………… (podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

-

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj klęski) dla

*Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń
i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

 1. Sposób postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

Po usłyszeniu sygnału o skażeniach:

 • Nie zbliżać się do rejonu zagrożenia

 • Przebywając na terenie otwartym:

 • zwróć uwagę na kierunek wiatru,

 • opuścić zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru,

 • postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,

 • chronić drogi oddechowe, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów,

 • Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:

 • zabrać do mieszkań dzieci i osoby niepełnosprawne, a zwierzęta gospodarcze zamknąć w ich pomieszczeniach,

 • zawiadomić sąsiadów,

 • włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej,

 • wysłuchać nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,

 • bezwzględnie wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze,

 • wygasić i nie używać otwartych źródeł ognia (junkersy, piece, papierosy itp.),

 • uszczelnić otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi mokrym papierem, tkaniną lub okleić taśmą klejącą, izolacyjną),

 • przygotować środki ochrony dróg oddechowych, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów (zwilżona w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, tampon, ręcznik, szalik itp.) oraz założyć je jak zajdzie potrzeba,

 • przygotować się do ewentualnej ewakuacji ( przygotować niezbędny bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę itp.),

 • zabezpieczyć produkty żywnościowe i przygotować zapas wody,

 • po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, zabrać przygotowany bagaż, zamknąć mieszkanie i udać się we wskazane miejsce.

Odwołanie alarmu

 • Ściśle stosować się do poleceń wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze.

 • W razie wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnych, zaraz przeprowadzić odkażanie odzieży.

 • Nie pić skażonej wody i nie spożywać produktów skażonych przed ich odkażaniem, zgodnie z zaleceniami władz sanitarnych.

Po usłyszeniu sygnału o zagrożeniu możliwości wystąpienia wybuchu lub pożaru:

 • Nie zbliżać się do rejonu zagrożenia.

 • Przebywając na terenie otwartym:

 • opuścić zagrożony teren,

 • postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające.

 • Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:

 • włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej,

 • wysłuchać nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,

 • bezwzględnie wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze.

 • Osoby pozostające w miejscu zamieszkania po usłyszeniu pierwszego wybuchu i ewentualnym naruszeniu konstrukcji budynku powinny ulokować się w miejscu najbardziej bezpiecznym dokładnie osłaniając głowę.

 • Osobom pozostałym w obiekcie zniszczonym, bez możliwości jego opuszczenia ulokować się w miejscu pozwalającym na swobodne oddychanie i oczekiwanie na pomoc ratowników.

 • Osoby pozostające na otwartej przestrzeni w jak najkrótszym czasie powinny ewakuować się w miejsce bezpieczne.

 • Nie starać się ratować mienia i zwierząt do czasu ustania wybuchów i stabilizowania się sytuacji.

 • Pozostający w rejonie zagrożonym bez możliwości samodzielnego opuszczenia go, a w sytuacji nie zagrażającej ich życiu mają oczekiwać na pomoc ratowników.

Przejdź DO SKLEPU

TELEFONY

Biuro/zamówienia - 71 397 17 17
Przedstawiciel handlowy - 71 397 35 05
Zamówienia paliw - 71 396 24 15
Odprawy celne - 71 396 24 13
Księgowość - 71 396 24 18
Kasa - 71 396 24 12
Rozliczenia - 71 396 24 11
Dział butli - 71 396 24 16
Kadry - 71 397 35 07
Portiernia/waga - 71 396 24 10
Stacja Wilkszyn - 71 397 16 15
Stacja Krakowska - 71 343 83 24
Stacje kierownik - 664 493 730
Stacja Wilkszyn - 71 397 16 15